Получить информацию об изданиях и оформить заказы можно по телефонам:

(+37517) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74

Адрес: ул. Ф.Скорины, 40, 220141, г. Минск, Беларусь

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , www.belnauka.by

 

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі.У 4 т. Т. 2 / уклад.: С. У. Калядка, Т. П. Аўсяннікава ; рэд. тома Л. Г. Кісялёва. –Мінск : Беларуская навука, 2017. – 600 с. : [6] л. іл.

ISBN 978-985-08-2219-2.

Змест 2-га тома чатырохтомнага выдання складаюць вершы са зборніка «Каліна зімы» і 6 паэм (адна з іх – «Завеі снежаньскай пялёсткі» – упершыню прадстаўлена ў кніжным выданні) разам з літаратуразнаўчымі, навукова-папулярнымі і навуковымі каментарыямі; 21 празаічны твор (сярод якіх 5 публікуюцца ўпершыню) разам з навуковымі каментарыямі.

Уведзены ўступны артыкул з апісаннем гісторыі збору матэрыялаў для выдання, у дадатках змешчаны бібліяграфічны паказальнік прац пра Я. Янішчыц (налічвае больш за 400 крыніц); прысвечаныя паэтэсе вершы (136 вершаў 95 аўтараў), паэма, зномы, п’еса, аповесць; успаміны аднакурснікаў, калег па працы, пісьменнікаў (34 аўтары). 

 

 

Зянюк, Р. У.

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772–1914 гг.) / Р. У. Зянюк. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 299 с.

ISBN 978-985-08-2236-9.

У манаграфіі аналізуецца палітыка расійскіх уладаў адносна каталіцкіх навучальных устаноў у перыяд з 1772 да 1914 года, даследуецца дзейнасць дзвюх груп каталіцкіх адукацыйных цэнтраў: школ па падрыхтоўцы духавенства (семінарыі, манаскія студыі і духоўныя акадэміі) і агульнаадукацыйных навучальных устаноў (гімназій, павятовых і парафіяльных школ, а таксама жаночых і музычных навучальных устаноў).

Прызначаецца для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст., канфесійнай гісторыяй Беларусі, гісторыяй адукацыі.

 

 

 

Ясельда / И. В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. А. А. Волчека, И. И. Кирвеля, Н. В. Михальчука ; Национальная академия наук Беларуси, Полесский аграрно-экологический институт. – Минск : Беларуская навука, 2017. – (Реки Полесья). – 416, [2] с.

ISBN 978-985-08-2220-8.

Приведены сведения об условиях формирования водных ресурсов и природно-ресурсном потенциале бассейна реки Ясельды. Особое внимание уделено гидрологическому режиму рек: дана его общая характеристика, рассмотрены вопросы уровенного режима и режима стока, приведены параметры ледово-термического состояния рек и особенностей формирования наносов. Содержится информация об освоенности бассейна Ясельды: показана специфика населения, промышленности, сельского хозяйства, мелиоративного освоения территории. Подробно изложены вопросы, касающиеся комплекса мероприятий по улучшению качества природных вод бассейна Ясельды и организации соответствующей системы мониторинга. Показано, что богатое природное и культурно-историческое наследие, развитая инфраструктура региона являются важными факторами развития его туристско-рекреационной сферы. Приведены сведения об использовании водных ресурсов бассейна. Рассмотрен водохозяйственный баланс в бассейне реки Ясельды в целом и водохранилища Селец в частности, в том числе в контексте решения проблемных ситуаций ОАО «Опытный рыбхоз “Селец”». Показана трансформация водного режима рек при различных сценариях климата будущего; раскрыты вопросы управления водными ресурсами.

Рассчитано на специалистов в области рационального использования природных ресурсов, а также преподавателей, аспирантов и студентов водохозяйственных и географических специальностей.

 

Сержпутоўскі, А. К.

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова ; падрыхтоўка тэксту, іл. і паслясл. Алега Лысенкі. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 173 с. ; іл.

ISBN 978-985-08-2213-0.

Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам славутага этнографа.

Выданне ўтрымлівае створаныя для яго аўтарам малюнкі і чарцяжы, а таксама падборку аўтарскіх фотаздымкаў 1910 г. з экспедыцыі ў Цэнтральнае Палессе.

Кніга будзе цікава этнографам, гісторыкам, краязнаўцам, шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца народнай культурай, спадчынай Беларусі і Палесся. 

 

Шаланда, А. І.

Код Францішка Скарыны. Геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара / А. І. Шаланда. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 175 с. : іл.

ISBN 978-985-08-2175-1.

Выданне ўяўляе сабой навуковае даследаванне, прысвечанае расшыфроўцы геральдычнага кода Францішка Скарыны. Аўтар разглядае гербы і геральдычныя выявы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара як своеасаблівы ключ, які дазваляе раскрыць зашыфраваную ў гравюрах інфармацыю. Праз гербы і гербавыя выявы Ф.Скарына ў тэксце «Бібліі Рускай» адлюстраваў найбольш важныя падзеі сучаснай яму айчыннай і еўрапейскай гісторыі – Венскі кангрэс 1515 г., уступленне на чэшскі трон караля Людвіка Ягелона, страта ВКЛ Смаленска ў 1514 г., вайна 1512–1522 гг. паміж ВКЛ і Масквой і інш. Разам з гэтым раскрываецца такі феномен беларускай гісторыі і культуры, як мяшчанская геральдыка ВКЛ у канцы ХV – ХVІ ст.

Разлічана на гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Бацькаўшчыны, а таксама праблемамі беларускай геральдыкі, сфрагістыкі і вексілалогіі.

 

Инновационное развитие отраслей социальной сферы / С. А. Шавель [и др.] ; под общ. ред. С. А. Шавеля ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социологии. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 347 с.

ISBN 978-985-08-2184-3.

Монография посвящена теоретико-методологическому обоснованию инновационного развития отраслей социальной сферы как единого комплекса жизнеобеспечения населения в контексте социальных ожиданий относительно уровня оказываемых услуг, необходимости и направлений усовершенствования их деятельности. На основе эмпирических исследований раскрыта степень удовлетворенности различных социальных групп и категорий населения уровнем и качеством оказываемых услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и др. Использование представленных в монографии данных может способствовать повышению качества управления инновационным развитием социальной сферы. Адресуется научным работникам, преподавателям и студентам социологических и управленческих специальностей, а также всем, кто интересуется вопросами социокультурного развития общества.

 

 

Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : А – Ж : факсим. изд. / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа ; сост.: А. В. Стефанович, Е. П. Денисенко, И. Л. Мурашова ; редкол.: А. И. Груша (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 300 с. : ил.

ISBN 978-985-08-1994-9.

Издание содержит факсимильные копии 16 наименований сатирических журналов 1905–1907 гг., хранящихся в фондах Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.

Адресуется историкам, литераторам, художникам, работникам библиотек и музеев, а также всем, кто интересуется духовным наследием прошлого.